جهت تماس می توانید همه روزه با مادر تمامی ساعات شبانه روز ارتباط برقرار کنید .